Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2270-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ", подписано от председателя и представляващ партията Росица Йовчева Кабзева-Дикина, заведено под № 68 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.07.2004 г. по ф. д. № 8130/2004 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 8130/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 177 на „Държавен вестник", бр. 76 от 2004 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния партиен съвет на партията от 03.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от УниКредитБулбанк; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-161 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 8130/2004 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от УниКредитБулбанк, за актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната кампания на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ" списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 040 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: ПП НОВОТО ВРЕМЕ
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НОВОТО ВРЕМЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения