Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2269-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", подписано от председателя и представляващ партията Стефан Димитров Пеев, заведено под № 70 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 02.03.2001 г. по ф. д. № 15199/2000 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 15199/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 68 на „Държавен вестник", бр. 25 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от заседание на Политическия съвет на партията от 10.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от БНБ; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-116 от 12.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 15199/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната кампания на ПП „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8776 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА".
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения