Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2268-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", подписано от председателя и представляващ партията Светослав Емилов Витков, заведено под № 56 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.03.2013 г. по ф. д. № 98/2013 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 98/2013 г.; Писмо от Главния редактор на „Държавен вестник", който удостоверява, че на 26 март 2013 г. в редакцията на „Държавен вестник" е постъпило обявление от СГС за обнародване на регистрацията на ПП „ГЛАС НАРОДЕН", както и че същото обявление ще бъде обнародвано на 29 март 2013 г.; извлечение от протокол на събрание на Изпълнителния съвет на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", проведено на 26.03.2013 г., за участие на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 98/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-353 от 26.03.2013 г. на Сметната палата, от което е видно, че от датата на съдебната регистрация за партията не е възникнало задължение за представяне на годишен финансов отчет; удостоверение от 26.03.2013 г. на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД, клон Национален център-Финансов център „Плиска" за открита разплащателна сметка в лева и саморъчна декларация от представляващия партията, че по същата сметка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ГЛАС НАРОДЕН"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 154 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГЛАС НАРОДЕН".
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЛАС НАРОДЕН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения