Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2265-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12-2 от 19.03.2021 г. от сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“, представлявано от Георги Благоев Петров, регистрирана с Решение на ЦИК № 2229-НС от 16.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Георги Благоев Петров, представляващ сдружението, в полза на 43 (четиридесет и три) лица – представители на сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 43 (четиридесет и три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 43 лица.

На 19.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 40 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 40 (четиридесет) упълномощени представители на сдружение „Звено за развитие на гражданското общество“, както следва

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ивайло Василев Митов

 

2.

Анастас Ивайлов Василев

 

3.

Митко Василев Илиев

 

4.

Данаил Стефанов Ненов

 

5.

Грета Петкова Ганева

 

6.

Симеон Асенов Асенов

 

7.

Люси Славчев Емилов

 

8.

Кирил Данев Димитров

 

9.

Светослав Славянов Бенков

 

10.

Борис Славчев Борисов

 

11.

Емил Радославов Димитров

 

12.

Йоан Павлов Благоев

 

13.

Николай Велков Дюлгеров

 

14.

Йоанна Василева Борисова

 

15.

Иван Георгиев Калайджийски

 

16.

Светослав Иля Василев

 

17.

Силвия Кръстева Василева

 

18.

Снежана Тодорова Митова

 

19.

Костадин Владимиров Георгиев

 

20.

Георги Матев Георгиев

 

21.

Елена Борисова Георгиева

 

22.

Тодорка Петрова Иванова

 

23.

Стефан Ганев Иванов

 

24.

Матей Георгиев Георгиев

 

25.

Кирил Христов Мавродиев

 

26.

Мария Димитрова Мавродиева

 

27.

Милена Кирилова Мавродиева

 

28.

Гергана Росенова Младенова

 

29.

Жаклин Жекова Ганчева

 

30.

Диана Захариева Димитрова

 

31.

Цветелина Емилова Йотова

 

32.

Калоян Йорданов Станчев

 

33.

Нино Руменов Поповски

 

34.

Надежда Емилова Борисова

 

35.

Мариян Стойчев Стоянов

 

36.

Галин Стефанов Иванов

 

37.

Златин Димитров Хрусафов

 

38.

Иван Димитров Стефанов

 

39.

Виктор Стефанов Додов

 

40.

Анушка Кирилова Додова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения