Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2265-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ", подписано от Венцислав Василев Върбанов, представляващ партията, заведено под № 41 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.06.1993 г. по ф. д. № 28580/1992 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 27.09.2006 г. на СГС - ФО, 8 състав, за промяна наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 28580/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 32 на „Държавен вестник", бр. 63 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от 07.03.2013 г. на Управителния съвет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; преводно нареждане от СИБАНК за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-218 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 28580/1992 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 25.03.2013 г. на СИБАНК за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ"; имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 110 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнително са представени копие от протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на ПП „НИКОЛА ПЕТКОВ" със списък на членовете на Управителния съвет, присъствали на заседанието на 7.03.2013 г. и пълномощно в полза на Нина Димитрова Иванова-Алексиева от представляващия партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ".
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НИКОЛА ПЕТКОВ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НИКОЛА ПЕТКОВ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения