Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2264-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в изборите на 4 април 2021 г.

С решение № 3443 от 16.03.2021 г. по адм. дело № 2959/2021 г. Върховният административен съд (ВАС) по жалба, подадена от Никита Олегович Кацарски, е отменил Решение № 2182-НС от 09.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е заличена регистрацията на кандидати за народни представители в изборите на 4 април 2021 г.

В мотивите на съда е указано на ЦИК да обсъди представени с жалбата и в съдебно заседание доказателства и да се произнесе отново относно липсата на друго гражданство освен българско на жалбоподателя. Според ВАС са налице противоречиви данни за обстоятелствата, свързани с молдовското гражданство на лицето Никита Олегович Кацарски.

Централната избирателна комисия изпрати писма с искане на информация относно гражданството на Никита Олегович Кацарски към Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С писмо вх. № НС-04-41/18.03.2021 г. на ЦИК директорът на дирекция „Българско гражданство“ към Министерството на правосъдието на Република България уведомява Комисията, че дирекцията не разполага с информация относно притежаваното от лицето гражданство.

С писмо вх. № НС-04-03-47/19.03.2021 г. на ЦИК главният директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРРБ уведомява Комисията за следното:

Господин Никита Олегович Кацарски е роден в град Варна, за което е съставен акт за раждане, в който е записано гражданство Република Молдова. През 1999 г. в община Варна е съставен Личен регистрационен картон (ЛРК) на Никита Кацарски с гражданство Република Молдова. Въз основа на ЛРК през 2001 г. от община Варна е създаден запис за лицето в електронния регистър на населението – Национална база данни (НБД) „Население“ с гражданство Република Молдова.

През 2005 г. от община Варна в акта за раждане, в ЛРК и записа в НБД „Население“ за г-н Никита Олегович Кацарски е отразено и българско гражданство на основание чл. 8 и чл. 9 от Закона за българското гражданство.

Съгласно НБД „Население“ към датата на Решение № 2182-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК г-н Никита Олегович Кацарски, ЕГН … е с българско и молдовско гражданство.

На 12.03.2021 г. дирекция „Информационно и административно обслужване“ в община Варна е издала удостоверение на Никита Олегович Кацарски, че по данни от регистъра на населението лицето е с гражданство – България. На основание документ от Посолството на Република Молдова – София, издаден на 11.03.2021 г., е заличено гражданство – Молдова от записа на лицето в регистъра на населението.

В писмо № С/27 от 11.03. 2021 г. посолството на Република Молдова в Република България потвърждава, че няма данни за издадено гражданство на Република Молдова на г-н Никита Олегович Кацарски, роден на 22.05.1998 г. в гр. Варна.

На 12 март 2021 г., след приключване на проверката от ГД „ГРАО“ и след решението на ЦИК, от община Варна е обработен актуализационен документ въз основа на писмо С/27 от 11.03.2021 г. на Посолството на Република Молдова в София, с който е заличено молдовското гражданство на Никита Олегович Кацарски и същият съгласно НБД „Население“ към 17.03.2021 г. няма друго гражданство, различно от българското.

Въз основа на документите по преписката се установява, че към датата на приемане на Решение № 2182-НС от 9 март 2021 г. на ЦИК и след изтичане на крайния срок за регистрация на кандидати за народни представители в изборите на 4 април 2021 г. (2 март 2021 г.) лицето Никита Олегович Кацарски, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 58 от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ притежава и друго гражданство освен българско, поради което неговата регистрация като кандидат за народен представител следва да бъде заличена.

Съгласно чл. 244 от ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия заличава регистрацията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидата за народен представител Никита Олегович Кацарски, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, с решение № 58 от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

УКАЗВА на РИК в Трети изборен район – Варненски, да заличи от публичния регистър кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението да се изпрати на коалицията, издигнала кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/СА


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения