Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2264-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Божидар Николов Томалев, заведено под № 55 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 29.04.2009 г. по ф. д. № 236/2009 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 236/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 122 и 123 на „Държавен вестник", бр. 41 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 126 на „Държавен вестник", бр. 38 от 2011 г. за вписани промени; протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Изпълнителния съвет на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 236/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Обединена българска банка"; удостоверение № 48-00-217 от 21.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение изх. № 131-15 от 25.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка", за актуални сметки, по които ще обслужва предизборната кампания на ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ".
От писмо с вх. № 219-НС от 27март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения