Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-МИ/НР
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Правец, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-186 от 18.09.2015 г. от Борил Караканов - упълномощен представител на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Правец. Предлага се на мястото на Мая Василева Маринова - член на ОИК, да бъде назначена Мария Георгиева Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Мая Маринова да бъде освободена като член на ОИК - Правец, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мария Георгиева Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Правец, Софийска област, Мая Василева Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Правец, Софийска област, Мария Георгиева Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения