Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Александър Венелинов Кръстев, председател и Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, зам.-председател, представляващи партията, заведено под № 39 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 10.10.2008 г. по ф. д. № 657/2008 г. на СГС - ФО, 7 състав; за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 15.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на ТО, VІ-5 състав за промяна в наименование на партията, удостоверение за актуално правно състояние от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г. на СГС, 7 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 124 на „Държавен вестник", бр. 97 от 11.1.2008 г. за първоначална регистрация на партията, копие от „Държавен вестник", бр. 97 от 09.12.2011 г., стр. 1 и стр. 124, копие от „Държавен вестник", бр. 30 от 26.03.2013 г., стр. 1 и стр. 112, в които е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол от 03.03.2013 г. от заседание на Националния комитет на партията, извлечение от протокол от 02.03.2013 г. от извънреден конгрес на партията, на които е взето решение за промяна наименованието на партията и регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-258 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, партията е представила годишни финансови отчети за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. от „Алианц Банк България" АД, за актуална банкова сметка за обслужване предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. по ф.д. № 657/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; преводно нареждане от 25.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 429 избиратели.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
От писмо с вх. № 175-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения