Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2260-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Корман Якубов Исмаилов, заведено под № 47 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.03.2013 г. по ф. д. № 875/2012 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на „Държавен вестник", бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 01 от 24.03.2013 г. от заседание на Националния координационен съвет на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" с взето решение за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния политически съвет на партията, компетентен съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 от устава орган, на което е взето решение за регистрацията на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-324 от 25.03.2013 г. на Сметната палата, че към датата на съдебната регистрация 07.03.2013 г. до момента не е възникнало задължение за представяне на финансови отчети; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 25.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 875/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от 26.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ - Московска, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 17 645 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения