Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2259-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от ПП „Атака“, ПП „АБВ, ПП „ББЦ“, ПП „БСП“, коалиция „Патриотичен фронт“, коалиция „Реформаторски блок“, коалиция „Заедно за община Ябланица“ срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от ПП „Атака", ПП „АБВ, ПП „ББЦ", ПП „БСП", коалиция „Патриотичен фронт", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Заедно за община Ябланица" срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица за регистрация на местна коалиция „Обединени либерали „С грижа за Ябланица". Жалбата е заведена в ОИК - Ябланица, под № 18 от 15.09.2015 г. Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-11-48 от 16.09.2015 г. На 17.09.2015 г. е постъпило потвърждение на жалбата от Николай Владимиров Вълков, пълномощник на коалиция „Реформаторски блок" с приложено пълномощно от 09.09.2015 г. Жалбата е комплектувана от председателя на ОИК - Ябланица, чрез изпращане на електронната поща на ЦИК на сканирани копия от документите, съдържащи се в административната преписка за регистрация на местната коалиция.

Жалбоподателите считат обжалваното от тях решение за неправилно и незаконосъобразно, тъй като в изпълнение на дадени указания представляващият местната коалиция е представил документи за регистрация след изтичане на крайния срок на 14.09.2015 г. в противоречие с разпоредбата на чл. 148, ал. 7 от ИК.

С решение № 17-МИ от 14 септември 2015 ОИК - Ябланица, е регистрирала местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица" в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Ябланица. Обжалваното решение е постановено в срока по чл. 148, ал.7  от ИК.

На 14.09.2015 г. в 12,56 часа под № 2 в регистъра на местните коалиции при ОИК - Ябланица, са заведени заявления за регистрация на местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица" в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Ябланица. Към заявленията са приложени следните документи: документ за представляващ местната коалиция, решение от 11.09.2015 г. от учредителното събрание на местната коалиция, подписано от Любен Илиев Василев и Йото Лазаров Йотов, и подпечатано с печатните на съставните партии, оригинал от образец от подписите на Любен Василев и Йото Йотов, положен пред ОИК, пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция, удостоверения и решения за регистрация на съставните партии в ЦИК, удостоверения за актуално правно състояние на съставните партии след 10.08.2015 г., издадени от СГС, справка от Банка ДСК за банкова сметка на Любен Илиев Василев - представляващ коалицията. В заявленията е посочено, че са представени данни за име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания. При приемането на документите на представляващия местната коалиция не са дадени указания за отстраняване на нередовности на заявленията. Заседанието на ОИК -Ябланица, на 14.09.2015 г. е открито в 14,00 часа. По време на провеждането на заседанието и при обсъждането на заявленията за регистрация на местната коалиция ОИК - Ябланица, е приела, че са налице нередовности на подадените от местната коалиция заявления за регистрация. Представляващият коалицията е уведомен по телефона в 17,44 ч. на 14.09.2015 г. да се яви лично в ОИК - Ябланица, за даване на указания. На представляващия местната коалиция са дадени следните указания: Заявленията да са по образец - Приложение № 45-МИ от изборните книжа, и върху тях да се положи печат съгласно решението за учредяване на коалицията; удостоверение за разкрита банкова сметка на една от партиите учредителки - чл. 148, ал. 5, т .6 от ИК; да се представи образец от печата на местната коалиция; да се представят данни за лицето по чл. 148, ал. 5, т. 7 от ИК. В регистъра е отразено, че нередовностите са отстранени, без да е посочен ден и час на отстраняването им. В административната преписка се съдържа справка от 15.09.2015 г. от Банка ДСК за банкова сметка на ПП „ДПС".

От съдържанието на първоначално представените заявления за регистрация на местната коалиция в изборите за общински съветници, съответно кметове на кметства и кмет на община Ябланица, е видно, че същите отговарят изцяло от формална и съдържателна страна на образеца на Приложение № 45-МИ от изборните книжа за общински съветници и кметове, одобрени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК. Към заявленията са приложени всички необходими документи и данни, изискуеми съобразно разпоредбата на чл. 148 от ИК и Решение №1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК, с изключение на удостоверение за банкова сметка на името на една от съставните партии, която ще обслужва предизборната кампания. Съгласно т. 5 от Решение от учредителното събрание на местната коалиция от 11.09.2015 г. местната коалиция открива банкова сметка на името на председателя и представляващ местната коалиция - Любен Илиев Василев. Справка от Банка ДСК от 11.09.2015 г. за такава сметка на името на Любен Василев е представена към първоначално подадените заявления за регистрация.

При осъществяване на административното производство по регистрация на местна коалиция Обединени либерали „С грижа за Ябланица", ОИК - Ябланица, е допуснала съществени процесуални нарушения. Общинската избирателна комисия не е изпълнила  задължението си, произтичащо от разпоредбата на чл. 148, ал. 7 от ИК и т. 10 от раздел ІV на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК, в случай че открие нередовности на подадените заявления, да даде незабавно указания за отстраняването им. Въпреки че документите са приети на 14.09.2015 г. в 12,56 часа, указания за отстраняването им са дадени едва в 17,44 часа на същия ден, 16 минути преди изтичане на крайния срок по чл. 148, ал. 7 от ИК. С тези си действия ОИК - Ябланица, е поставила в невъзможност местната коалиция да изпълни дадените указания в срок. Ето защо решението за регистрация на местната коалиция е правилно и законосъобразно, макар удостоверението за разкрита банкова сметка да е представено на следващия ден - 15.09.2015 г.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна, тъй като закъснението в представянето на документ, удостоверяващ разкриването на банкова сметка на името на една от съставните партии, която да обслужва предизборната кампания на местната коалиция, не е по вина на заявителя, а на несвоевременните действия на ОИК - Ябланица.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП „Атака", ПП „АБВ, ПП „ББЦ", ПП „БСП", коалиция „Патриотичен фронт", коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Заедно за община Ябланица" срещу решение № 17-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ябланица за регистрация на местна коалиция „Обединени либерали „С грижа за Ябланица", като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения