Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2258-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", подписано от представляващия партията Гриша Василев, заведено под № 43 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.11.2000 г. по ф. д. № 11519/2000 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 11519/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 103 на „Държавен вестник", бр. 95 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 2.03.2013 г. от заседание на Централното бюро на партията, компетентен съгласно чл. 45, т. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-187 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 25.03.2013 г. на „Интернешънъл асет банк" АД за актуална банкова сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 11519/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК. по сметка на БНБ - Централно управление от 25.03.2013 г, издадено от „Интернешънъл асет банк" АД; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 563 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ".
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения