Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2256-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Движение България на гражданите“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Движение България на гражданите", подписано от Меглена Щилиянова Кунева, председател и представляващ партията, заведено под № 48 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 30.08.2012 г. по гр.д. № 492/2012 г. на СГС - ТО, VІ-3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.; копие от стр. 1, стр. 93 и стр. 94 на „Държавен вестник", бр. 64 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 25.03.2013 г. от заседание на Националния съвет на партията, компетентен съгласно чл. 30, т. 2 и т. 6 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-259 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; печатна справка от 19.03.2013 г. на „Банка ДСК", с приложена декларация от представляващия партията от 26.03.2013 г., за актуална банкова сметка, удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ТО, VІ-3 състав по гр.д. № 492/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; нареждане за кредитен превод в „Банка ДСК" от 21.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 57 970 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Движение България на гражданите".
От писмо с изх. № 37-0113 от 25.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „Движение България на гражданите" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Движение България на гражданите" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Движение България на гражданите.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения