Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2255-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски", подписано от председателя и представляващ партията Спас Янев Панчев, заведено под № 46 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.04.1993 г. по гр. д. № 7371/1993 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; решение от 26.01.2006 г. по ф.д. № 7371/1993 г. за промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен вестник", бр. 76 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 106 на „Държавен вестник", бр. 23 от 2006 г., в който е обнародвано решението за промени; протокол от заседание на Постоянното присъствие на ЗС „Ал. Стамболийски" от 15.03.2013 г., който е компетентният съгласно чл. 32, т. 1 и 8 от устава на партията орган, с решение за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; списък на Постоянното присъствие за заседанието на 15.03.2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г. с отчет по сметка; удостоверение № 48-00-300 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 7371/1993 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение с изх. № 131-14 от 22.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка" АД, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 17 777 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ЗС „Александър Стамболийски".
От писмо с изх. № 37-0110 от 22.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЗС „Александър Стамболийски".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения