Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2253-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БУРГАС“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БУРГАС", подписано от Ваклин Атанасов Стойновски в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решение от 19.02.2008 г. по ф. д. № 16531/2007 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, състав, по ф.д. № 16531/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 192 на „Държавен вестник", бр. 32 от 25.03.2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Партийния съвет на ПП „Бургас" от 14.03.2013 г. за компетентен съгласно чл. 8, ал. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-163 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 111.13 от 20.03.2013 г. за новооткрита банкова сметка от Първа инвестиционна банка, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно 18.03.2013 г. от председателя Ваклин Атанасов Стойновски в качеството си на председател на ПП „БУРГАС" вполза на Минчо Павлов Иванов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с правото да подават и подписват всички необходими и свързани с регистрацията на партията документи, както и да получат от ЦИК удостоверението за регистрация; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 507 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „БУРГАС"
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БУРГАС.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения