Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2248-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Петър Станиславов Манолов, заведено под № 51 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 17.11.2004 г. по ф. д. № 11355/2004 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 11355/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 137 на „Държавен вестник", бр. 3 от 2005 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседанието на Изпълнителния съвет на партията на 15.03.2013 г. , на което е взето решение за участие на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; решение на Изпълнителния съвет на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" за регистрация на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Банка ДСК" АД, клон 2103; удостоверение № 48-00-308 от 25.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 11355/2004 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; декларация от Петър Станиславов Манолов - председател на партията, че посочената банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на партията; банкова референция изх. № 83 от 20.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 040 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ".
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения