Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2247-МИ/НР
София, 17 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чупрене, област Видин

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-409 от 13.09.2015 г. от Илиян Георгиев Тонин - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Чупрене. Предлага се на мястото на Георги Николов Големшински - член на комисията, да бъде назначен Ангел Михайлов Цветковски. С вх. № МИ-15-608 от 16.09.2015 г. по електронната поща на ЦИК е пристигнало писмо от ОИК - Чупрене, с приложено заявление от Георги Николов Големшински.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Николов Големшински за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Ангел Михайлов Цветковски, копие на пълномощно в полза на Илиян Гоергиев Тонин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Чупрене, област Видин, Георги Николов Големшински, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Чупрене, област Видин, Ангел Михайлов Цветковски, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1583-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения