Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2246-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение", подписано от Димитър Йорданов Чукарски и Тодор Димитров Великов, в качеството на секретари на Изпълнителни съвет и представляващи партията, заведено под № 16 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение № 49/08.03.2013 на ВКС - ТК, 2 отделение по т.д. № 1250/2013 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 14.03.2013 г. по ф.д. № 798/2012 г. на СГС, 8 състав, заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 28 от 19.03.2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверен от партията препис от протокол от 20.03.2013 г.от заседание на Управителния съвет, компетентен съгласно устава на партията орган, на което е взето решение за регистрация за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образци от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-253 от 21.03.2013 г. на Сметната палата за това, че от датата на регистрация (08.03.2013 г.) до момента за ПП „Демократична алтернатива за национално обединение" не е възникнало задължение за представяне на годишен финансов отчет; удостоверение с изх. № 035Е03539081 от 19.03.2013 г. на „ЦКБ" АД, клон Мадрид, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 798/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; вносна бележка от 21.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 22535 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; пълномощно от Тодор Димитров Великов и Димитър Йорданов Чукарски в полза на Георги Янчев Георгиев за подаване на документите за регистрация в ЦИК.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e внесен от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Демократична алтернатива за национално обединение" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДАНО - Демократична алтернатива за национално обединение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения