Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-НС
София, 17 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила чрез РИК – Ямбол, жалба с вх. № НС-15-152 от 12.03.2021 г. от Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол.

С решение № 55-НС от 09.03.2021 г. РИК – Ямбол, се е произнесла по сигнал с вх. № 86/09.03.2021 г. на РИК – Ямбол, за твърдени нарушения на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс от страна на коалиция „ГЕРБ – СДС“ за провеждане на предизборна агитация в сграда, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, а именно територията на обект „Нова Болница“ – гр. Ямбол, според разпространявани материали в социалната мрежа фейсбук на съответен електронен адрес.

С посоченото по-горе решение РИК – Ямбол, отхвърля подадения сигнал като неоснователен след извършена проверка и разглеждане на посочения електронен адрес във фейсбук, тъй като не е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК според разпространения във фейсбук материал, поради липса на призив за гласуване и апелиране за гласуване с конкретна бюлетина. Освен това РИК – Ямбол, се е позовала и на обстоятелството, че в сигнала не е посочена никаква конкретна медия, а според § 1, т. 15 от ДР на ИК не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол, да бъде отменено като незаконосъобразно, а Централната избирателна комисия да се произнесе по същество на подадения сигнал.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от административната преписка към момента на постановяване на обжалваното решение РИК – Ямбол, правилно е приела, че сигналът се основава и визира публикуването на материал в социалната мрежа фейсбук, като се сочат страниците на ПП ГЕРБ – Ямбол, и на коалицията, а според § 1, т. 15 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни.

В случая разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в социалните мрежи съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат на разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ямбол.

Решението на РИК – Ямбол, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол, чрез РИК – Ямбол, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения