Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", подписано от Костадин Христов Чакъров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 22 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда препис от решение от 01.11.1995 г. по ф. д. № 13675/1995 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 15.03.2013 г. по ф.д. 13675/1995 г. на СГС, 4 състав; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 48 на „Държавен вестник", бр. 111 от 1995 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 17/15.03.2013 г. на Политбюро на ЦК на ПП „Съюза на комунистите в България", компетентен съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-190 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банкова референция реф. № 003/22.03.2013 г., изх. № 0092/22.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк" АД - филиал Жолио Кюри, София, за актуална банкова сметка и декларация от Костадин Христов Чакъров в качеството на председател и представляващ партията, че тази банкова сметка, ще се използва за обслужване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 13675/1995 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане от 22.03.2013 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10769 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Съюз на комунистите в България.
От писмо с вх. № 145-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. при условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Съюз на комунистите в България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения