Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2244-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Национално движение за права и свободи", подписано от председателя и представляващ партията Гюнер Бехчет Тахир, заведено под № 36 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.02.1999 г. по ф. д. № 15783/1998 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 15783/1998 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 88 на „Държавен вестник", бр. 16 от 1999 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 34 от 16.03.2013 г. на Националния съвет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-227 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 15783/1998 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 25.03.2013 г. на Първа Инвестиционна Банка за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „Национално движение за права и свободи"; декларация от представляващия партията „Национално движение за права и свободи" Гюнер Бехчет Тахир, че представената пред ЦИК банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; списък с имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 612 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Национално движение за права и свободи" (НДПС).
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Национално движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Национално движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Национално движение за права и свободи (НДПС).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения