Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2243-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", подписано от Николай Нанков Ненчев в качеството на главен секретар и представляващ партията, заведено под № 13 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от съда копие на определение № 3865 от 11.09.1946 г. по ф.д. № 10/1946 г. на Софийския областен съд за вписване на партията в особения регистър на съда; заверено от съда копие на решение от № Ф-58 от 04.05.1993 г. на Върховния съд на РБ, СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г., за вписване на промени; заверен препис от съда на решение от 05.03.2009 г. на СГС - ФО, 2 състав, по гр.д. № 2274/1990 г. за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; заверен от съда препис на решение № 121 от 22.07.2011 г. на Върховния касационен съд на РБ, Търговско колегия, ІІ отделение; заверено от партията копие от от стр. 1 и стр. 56 на „Държавен вестник", бр. 59 от 2011 г.; решение на съвместното заседание на Върховния съюзен съвет и Управителния съвет на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", проведено на 16.03.2013 г. за участие в изборите за народни представители и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-155 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; банково удостоверение от 15.03.2013 г. на „Райфайзен банк", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 2274/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 185 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „БЗНС".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „„БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЗНС.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения