Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2242-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)“ с предишно наименование ПП „КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НА УСПЕХА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)" с предишно наименование ПП „КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НА УСПЕХА", подписано от председателя и представляващ партията Славчо Пенчев Бинев, заведено под № 11 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 25.10.2012 г. по ф. д. № 498/2012 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 498/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 224 на „Държавен вестник", бр. 96 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 20.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк"; заверен от СГС устав на партията; протокол от заседание на Националното изпълнително ръководство на ПП „КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НА УСПЕХА (КПД НА УСПЕХА)", компетентно съгласно устава за вземане на решение за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение № 48-00-252 от 23.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2012 г.; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 498/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение с изх. № 021-0257 от 18.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк" АД, за открита банкова сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 27 279 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 27 март 2013 г. е постъпило допълнително заявление от представляващия партията Славчо Пенчев Бинев с искане за регистрация на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)" с предишно наименование ПП „КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НА УСПЕХА".
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО, VІ-20 състав, по ф.д. № 498/2012 г. за вписване в регистъра на политическите партии и промяна на името на партията - решението е влязло в сила на 27.03.2013 г.; удостоверение за актуално правно състояние от 27.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 498/2012 г.; заверен от СГС устав на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)"; удостоверение от СГС - ТО, по ф.д. № 498/2012 г. от 27.03.2013 г. по чл. 19а от ЗПП; образец от печата на партията; заверен препис от решението на централното й ръководство, компетентно съгласно чл. 27, ал. 2 от устава й, за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители, взето от Националното изпълнително ръководство на 15.03.2013 г.; молба уведомление до Сметната палата с вх. № 48-00-252 от 27.03.2013 г. за промяна на името на партията; копие от уведомление на „УниКредит Булбанк", в което е посочена банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на името на ПП „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ"; удостоверение от „Държавен вестник" от 27.03.2013 г., с което ни уведомяват, че обнародването ще бъде извършено в бр. 31 на „Държавен вестник" на 29 март 2013 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГОРД".
От писмо с вх. № 77-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (ГОРД)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГОРД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения