Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2241-МИ/НР
София, 17 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимира Пенева Анастасова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 021 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-471/15.09.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-10-1651/16.09.2015 г. от Красимира Пенева Анастасова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 021 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик, с което е оставена без разглеждане жалбата против Заповед № РД-1275/09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик.

В жалбата се твърди, че ОИК неправилно и незаконосъобразно е оставила без разглеждане първоначалната жалба срещу Заповед № РД-1275 от 09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик. За да приеме процесното решение, ОИК е приела, че за жалбоподателя липсва правен интерес, тъй като заповедта е частично отменена с Решение № 029 на ОИК - Долни чифлик.

Жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с представителна власт по пълномощия и по същество основателна.

Централната избирателна комисия с Решение № 2219-МИ/НР от 15.09.2015 г. е отменила Решение № 029 на ОИК - Долни чифлик.

Независимо от горното, Централната избирателна комисия, счита, че за жалбоподателя е налице правен интерес, тъй като в първоначалната жалба се навеждат оплаквания, различни от мотивите и основанията, с които ОИК отменя частично оспорваната заповед на кмета.

По горните съображения ЦИК счита, че правният интерес от подаването на жалбата е бил налице още при първоначалното оспорване на заповедта и комисията следва да се произнесе по жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 021 от 12.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения