Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2240-НС
София, 17 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение “Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-2 от 16.03.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Габриела Варленова Величкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2183-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на Габриела Варленова Величкова; 

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 32 (тридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 32 (тридесет и две) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 32 лица.

На 16.03.2021 г. г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 29 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г на ЦИК, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11.02.2021 г Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име

ЕГН

1.     

Ангел Йорданов Вълков

 

2.     

Бояна Димитрова Бозаджиева

 

3.     

Кирил Николаев Добрев

 

4.     

Анна-Мария Лъчезарова Георгиева

 

5.     

Даниел Николаев Лечев

 

6.     

Маргарита Йорданова Лечева

 

7.     

Мартин Манолов Велев

 

8.     

Ненчо Вълков Митков

 

9.     

Сотир Георгиев Ушев

 

10.  

Борислава Златанова Николова

 

11.  

Владимир Иванов Янков

 

12.  

Деница Дамянова Ковачева

 

13.  

Живко Желязков Георгиев

 

14.  

Георги Желязков Георгиев

 

15.  

Ангел Василев Лазаров

 

16.  

Виктория Красимирова Премянова

 

17.  

Красимир Андреев Премянов

 

18.  

Гергана Стаменова Петрова

 

19.  

Иван Митов Петров

 

20.  

Стефан Димитров Бъчваров

 

21.  

Йорданка Славчева Бъчварова

 

22.  

Христо Христов Божилов

 

23.  

Силвия Василева Томова

 

24.  

Румяна Тенева Димитрова

 

25.  

Николай Стоянов Байчев

 

26.  

Генка Кирилова Василева

 

27.  

Пламен Иванов Славов

 

28.  

Валерия Викторовна Колмакова-Премянова

 

29.  

Мина Димитрова Григорова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения