Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 224-ЕП
София, 23 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-114 от 16.04.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", представлявано от Антоанета Димитрова Цонева - председател, за регистрация за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние 02.04.2014 г. по ф.д. № 4552/2003 г., издадено от Софийски градски съд.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Не по-късно от 24 май 2014 г. сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения