Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 224-ЕП
София, 23.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-114 от 16.04.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", представлявано от Антоанета Димитрова Цонева - председател, за регистрация за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адресът на управление на сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние 02.04.2014 г. по ф.д. № 4552/2003 г., издадено от Софийски градски съд.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" за участие с наблюдатели при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Не по-късно от 24 май 2014 г. сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА" да представи в ЦИК списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и единния граждански номер. Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения