Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2238-МИ/НР
София, 17 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Червен бряг, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-168 от 16 септември 2015 г. от Сибин Ангелов Михайлов - пълномощник на партия ДПС за община Червен бряг за промяна в състава на ОИК - Червен бряг. Предлага се на мястото на секретаря на ОИК - Биляна Младенова Асеновска, да бъде назначен Павлин Валериев Нешовски.

Към предложението са приложени: заявление от секретаря Биляна Младенова Асеновска да бъде освободена като секретар на ОИК - Червен бряг, по лични причини; копие от уверение № 42 от 14.07.2015 г. от Стопанска академия „Д.А.Ценов" - Свищов за завършено висше образование, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Павлин Валериев Нешовски и копие от лична карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Червен бряг, област Плевен, Биляна Младенова Асеновска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Червен бряг, област Плевен, Павлин Валериев Нешовски, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1905-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения