Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на председател и член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-115 от 16.03.2021 г. от Тодор Тодоров – пълномощник на ПП „ГЕРБ“, за временно заместване на председател и член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс. Към предложението са приложени декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата на Николета Ивелинова Тодорова, както и пълномощно от Бойко Борисов – председател на партията, в полза на Тодор Тодоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Ивелина Николова Петрова, ЕГН …, досегашен член, до завръщането на Марияна Борисова Чобанова.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Николета Ивелинова Тодорова, ЕГН …, до завръщането на Ивелина Николова Петрова.

На назначените председател и член за временно заместване да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения