Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2236-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Постъпило е искане с вх. № НС-11-33 от 16.03.2021 г. от Катя Атанасова Георгиева – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс.

Към искането са приложени: декларация от Владимир Георгиев Стоев за невъзможност да изпълнява задълженията си като член на РИК, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата на Елена Димитрова Иванова-Георгиева, копие от изследване от микробиологична лаборатория, както и пълномощно от Корнелия Нинова – представляваща коалицията, в полза на Катя Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, Елена Димитрова Иванова-Георгиева, ЕГН …, до завръщането на Владимир Георгиев Стоев.

На назначеня член за временно заместване да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения