Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2236-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ", подписано от представляващите партията Христо Младенов Маринов, Илия Тодоров Иванов заведено под № 45 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.08.2007 г. по ф. д. № 12333/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав, и решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 12333/2008 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии и поправка на фактическа грешка; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 12333/2007 г.; копие от стр. 1 и стр. 167 на „Държавен вестник", бр. 75 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от 20.03.2013 г. от заседание на Националния политически съвет на партията, с приложен присъствен лист с подписите на присъствалите членове на НПС, компетентен съгласно чл. 35, т. 1 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-127 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение с изх. № 163-131 от 26.03.2013 г. на „Райфайзен банк", с приложена декларация от представляващите партията, за актуална банкова сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 12333/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; вносна бележка за внесен безлихвен депозит на БНБ от 26.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7963 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „СОЛИДАРНОСТ".


Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СОЛИДАРНОСТ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения