Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2235-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Александър Манолов Праматарски, заведено под № 49 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.03.1990 г. по гр. д. № 94/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 94/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 33 на „Държавен вестник", бр. 33 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Върховния партиен съвет на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" от 9 март 2013 г. за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; компетентен съгласно чл. 61, т. 1 и 7 от Устава, списък на членовете на Върховния партиен съвет за заседание на 09.03.2013 г. - присъстващи 25, отсъстващи - 6; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-110 от 12.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 94/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция изх. № 67 от 07.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за открита разплащателна сметка в лева, придружена с декларация от Лилия Здравкова Иванова - секретар на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", че тази сметка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9451 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения