Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2234-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9-1 от 15.03.2021 г. от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“, от Асен Миленов Кехайов, представляващ сдружението, регистрирана с Решение на ЦИК № 2186-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Асен Миленов Кехайов – представляващ сдружението, в полза на 30 (тридесет) лица – представител на сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица.

На 16.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 29 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Виктор Петков Пенев

 

2.

Георги Кирилов Марков

 

3.

Александър Григоров Янакиев

 

4.

Александър Александров Янакиев

 

5.

Лора Тодорова Янакиева

 

6.

Георги БорисовАлмишев

 

7.

Верка Николаева Янева

 

8.

Димитър Атанасов Стояновски

 

9.

Татяна Георгиева Дойчинова

 

10.

Стоян Тодоров Балджийски

 

11.

Петър Василев Петров

 

12.

Цветелина Иванова Петрова

 

13.

Янек Костадинов Янакиев

 

14.

Златка Йорданова Янакиева

 

15.

Драгомир Динев Драгиев

 

16.

Лиляна Дончева Грозданова

 

17.

Димитър Христов Димов

 

18.

Светослав Цветков Светославов

 

19.

Десислава Йорданова Светославова

 

20.

Вяра Асенова Кехайова

 

21.

Ваня Николаева Тотева

 

22.

Ивайло Михайлов Овчаров

 

23.

Радина Начева Стефанова

 

24.

Станимир Александров Стефанов

 

25.

Даниела Иванова Ганчева

 

26.

Росица Боянова Бъчварова

 

27.

Георги Андонов Ингилизов

 

28.

Милена Людмилова Георгиева

 

29.

Борислав Бориславов Николов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения