Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2234-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 35 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от Софийски градски съд определение № 3312 от 05.09.1945 г. по дело № 5/1945 г. на Софийски областен съд ФО; заверен от съда препис от решение № 1 от 10.04.1990 г. по ф.д. № 1969/1990 г. на СГС - ФО; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; заверено от партията копие от страница на вестник „Работническо дело", бр. 144 от 07.03.1945 г.; препис-извлечение от протокола на заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия, състояло се на 16.03.2013 г., на което е взето решение за участие на БСП в „Парламентарни избори 2013 г."; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-185 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България" АД; заверено от СГС копие на изменения и допълнения на устава на политическата партия; заверено от съда копие на устава на партията; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 25.07.2013 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от 18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България" АД , за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 21 420 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
От писмо с вх. № 53-НС от 19 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения