Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2233-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 13 от 15.03.2021 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от Димчо Симеонов Веселинов, чрез упълномощения представител Камелия Стоянова Нейкова, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов, представляващ сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“;

- пълномощно от Димчо Симеонов Веселинов, представляващ сдружението, в полза на Камелия Стоянова Нейкова;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 16.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, както следва:

    №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Росица Борисова Матева

 

2

Николай Георгиев Цонев

 

3

Камелия Стоянова Нейкова

 

4

Димчо Симеонов Веселинов

 

5

Стойко Димитров Стойков

 

6

Теодор Димитров Одрински

 

7

Елица Павликова Илиева-Одринска

 

8

Румен Григоров Миланов

 

9

Евгени Максимов Георгиев

 

10

Алексийка Драганова Георгиева

 

11

Мирослава Евгениева Максимова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения