Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2233-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", подписано от председателя и представляващ партията Георги Василев Манев, заведено под № 57 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.07.2007 г. по ф. д. № 9446/2007 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1, 182 и 133 на „Държавен вестник", бр. 63 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено копие на решение, взето на заседание на ИК на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" на 15.03.2013 г., за участие на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 9446/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД, клон 201, от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-177 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение с изх. № 1635 от 25.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център Бургас, Финансов център Бургас, за актуална банкова сметка в лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 078 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 25 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения