Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2231-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на архивно помещение в община Симитли, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-6 от 15.03.2021 г. на Централната избирателна комисия от Апостол Апостолов – кмет на община Симитли, с искане за отваряне на архивно помещение, намиращо се в приземния етаж на сградата на Общинска администрация – гр. Симитли, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с частичен ремонт на помещението и подреждане на изборните книжа и материали с цел освобождаване на място за прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на архивно помещение, с искане за отваряне на архивно помещение, намиращо се в приземния етаж на сградата на Общинска администрация – гр. Симитли, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., във връзка с частичен ремонт на помещението и подреждане на изборните книжа и материали с цел освобождаване на място за прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

След ремонта и подреждане на книжата и материалите помещението да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения