Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2230-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.08.2007 г. по ф.д. № 12351/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав,  по ф.д. № 12351/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 167 на „Държавен вестник", бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 14.03.2013 г. за взето решение от Председателския съвет на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията; нотариално заверен образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-153 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; платежно нареждане от 19.03.2013 г. на „МКБ Юнионбанкс" АД за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение от 19.03.2012 г. на „МКБ Юнионбанк" АД, НЦ ФЦ - Варна, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", в която декларира, че посочената банка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС"; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 12351/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Веселин Найденов Марешки, с което упълномощава Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко." да подават и получават всякакви заявления, молби и други необходими документи, както и да получават удостоверения за регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 012  избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

От писмо с вх. № 77-НС от 21.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения