Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2229 -НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия партията Димитър Кинов Стоянов, заведено под № 6 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.07.2012 г. по ф.д. № 445/2012 г. на СГС, 5-2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 445/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 110 на „Държавен вестник", бр. 58 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол № 20 на Първи национален комитет за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-140 от 19.03.2013 г. на Сметната палата; удостоверение от 18.03.2013 г. на Българска народна Банка за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение изх. № 71 от 14.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център „София-Запад", в което са посочени две банкови сметки в лева и в евро, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация с изх. № 14 от 20.03.2013 г. от Петър Иванов Хлебаров в качеството му на пълномощник на председателя на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", с която декларира, че посочените банкови сметки на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" ще се използват за обслужване на предизборната кампания на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС, по ф.д. № 445/2012 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Димитър Кинов Стоянов - председател на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", в полза на Петър Иванов Хлебаров - заместник-председател на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименование върху бюлетината като: ПП „Национал-демократична партия".

От писмо с вх. № 53-НС от 19.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се иска партията да бъде регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-нс от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Национал-демократична партия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения