Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2228-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-2 от 15.03.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов, регистрирана с Решение на ЦИК № 2185-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 43 (четиридесет и три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 43 лица.

На 15.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 38 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 38 (тридесет и осем) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Иван Милчев Минков

 

2.

Радослава Петрова Кацарова

 

3.

Адифе Ризова Исуфова

 

4.

Айдън Емин Хюсеин

 

5.

Александра Емилова Петрова

 

6.

Алпай Нуман Махмуд

 

7.

Аляйдин Кязим Маджир

 

8.

Байрам Сафет Дурмуш

 

9.

Гюлшен Халил Кършева

 

10.

Джем Метин Мурад

 

11.

Едис Кямилов Касимов

 

12.

Емин Ахмед Мюмюн

 

13.

Емре Неждетов Мурадов

 

14.

Еркан Ерханов Илязов

 

15.

Ернесто Ибрямов Рамисов

 

16.

Зейнеб Метин Хасан

 

17.

Зекери Рушен Дурмушали

 

18.

Калина Светлозарова Тонева

 

19.

Лютфи Севджан Чауш

 

20.

Мертин Мухамед Рамадан

 

21.

Мехмед Айдън Али

 

22.

Мехмедали Байрям Мехмедали

 

23.

Милка Илиева Хюсеин

 

24.

Мюмюн Айдън Исмаил

 

25.

Наджие Хюлмиева Белева

 

26.

Олджай Тунджай Али

 

27.

Осман Хамза Ахмед

 

28.

Пресиана Даниелова Петрова

 

29.

Рамадан Кязим Хюсеин

 

30.

Рафет Белгин Сали

 

31.

Севим Ержан Зекерие

 

32.

Сеид Ерханов Ахмедов

 

33.

Сейфи Феимов Белев

 

34.

Селвет Юсмен Махмуд

 

35.

Селман Мурад Ферад

 

36.

Тюркян Енвер Тефик

 

37.

Халил Мехмед Люман

 

38.

Шюкрю Селятинов Кършев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения