Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2226-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/, подписано от представляващия партията Христина Христова Велчева, заведено под № 5 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.05.2002 г. по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 58 на „Държавен вестник", бр. 59 от 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Политическия съвет на ПП „НДСВ" от 16.03.2013 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-129 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на Банка ДСК „Централно управление" за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК;удостоверение изх. № 10-10-00094/1 от 15.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален офис „София-Запад", в което е посочена актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 3631/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 666 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
От писмо с вх. № 300-НС от 18.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 15.03.2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
От протокол от 26.03.2013 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г .се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се иска партията да бъде регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „НДСВ".
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НДСВ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения