Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2224-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-207 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО“ в МРРБ с резултата от извършените проверки по реда на раздел І, т. 1 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че кандидат за народен представител не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, поради което не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс относно пасивното избирателно право на това лице.

За Арсен Людвиг Назарян, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, с решение № 43-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „МИР“, е установено, че притежава и друго гражданство освен българско, поради което неговата регистрация като кандидат за народен представител следва да бъде заличена.

Съгласно чл. 244 ИК право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, а именно да нямат друго гражданство, да са навършили 21 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода. В случай че се установи, че кандидат не отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия заличава регистрацията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Арсен Людвиг Назарян, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, с решение № 43-НС от 02.03.2021 г. на РИК, предложен от ПП „МИР“.

УКАЗВА на РИК в Двадесет и трети изборен район – София, да заличи от публичния регистър кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението да се изпрати на партия „МИР“, издигнала кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения