Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2224-НР
София, 16 септември 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на инициативни комитети, партии и коалиции в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 124-126, чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 85, ал. 9, чл. 87, ал. 1, т. 28, чл. 88, ал. 1, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 230, ал. 2, чл. 232, чл. 236, ал. 6, чл. 431, чл. 442 и чл. 455, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Общи положения

1.  Инициативните комитети, партиите и коалициите регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания в националния референдум на 25 октомври 2015 г. могат да имат свои упълномощени представители.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, упълномощават своите представители по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

2. Общият брой на представителите на всеки инициативен комитет, партия или коалиция не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответната община (район);

б) извън страната - броя на секциите извън страната.

3. В избирателна секция и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в ОИК в деня на референдума, може да присъства само един представител на всеки инициативен комитет, партия или коалиция.

В деня на референдума представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. Представителите на инициативния комитет, партиите и коалициите се легитимират с пълномощно подписано от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или упълномощено от него лице. Представляващият инициативния комитет и неговите членове се легитимират само с документ за самоличност.

 

Изготвяне и представяне на списъците

5. Всеки инициативен комитет, партия или коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в деня на референдума. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

6. Списъкът по предходната точка се подписва и/или предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния район от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или предава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията в него е съобразно последователността в хартиения носител.

7. За секциите извън страната списъкът се изготвя по реда на т. 5 и 6 и се предава на Централната избирателна комисия.

8. Списъкът на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите се публикува на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия, съответно на Централната избирателна комисия, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване воден от ОИК, са дадени в приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28.08.2015 г., изменено и допълнено с Решение № 2094-МИ от 10.09.2015 г. на ЦИК, и в приложение към решението за ЦИК.

9. Инициативните комитети, партиите и коалициите могат да изготвят и предават до деня на референдума в ОИК, съответно в ЦИК, за секциите извън страната допълнителен втори или следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.

10. До деня на референдума всеки инициативен комитет, партия и коалиция може да оттегли пълномощното на свои упълномощени представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия инициативния комитет, партията или коалицията или от упълномощени от тях лица. В ОИК, съответно в ЦИК, за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

11. Общинската избирателна комисия, съответно ЦИК, незабавно извършва промените по т. 9 и 10 в публичния списък по т. 8 на представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите.

 

Права и задължения на представителите. Отличителни знаци и легитимация.

12. В деня на националния референдум представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите имат право:

а) да присъстват в избирателната секция при откриването и закриването на деня на референдума, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост (само по един представител на инициативен комитет, партия или коалиция);

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК, съответно от ОИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 65-НР от книжата за НР), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител на инициативен комитет, партия и коалиция;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения при произвеждане на референдума.

13. В деня на националния референдум представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

14. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите са длъжни да носят в деня на референдума само отличителния знак, утвърден с Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК - приложение № 2 и т. 10 от решението. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК, не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

15. Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2113-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1879-НС / 02.04.2023

  относно: жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения