Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2223-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на ЦИК относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили писма от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-152 от 13.03.2021 г., вх. № НС-04-01-157 от 15.03.2021 г. и вх. № НС-04-01-158 от 15.03.2021 г. с приложени грами от Посолството на Република България в Атина, Република Гърция, Посолството на Република България в Копенхаген, Кралство Дания, от Посолството на Република България в Анкара, Република Турция, от Посолството на Република България в Рим, Италия, за допуснати технически грешки в Решение № 2212-НС от 12.03.2021 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 2212-НС от 12 март 2021 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 15, на ред 5, място Атина да се чете „Атина (Посолство)“;

- в т. 16, на ред 7, място Норберо (под условие) да се чете „Норебро (под условие)“;

- в т. 59, на ред 5, място Анкара, кв. Пулсаклар да се чете „Анкара, кв. Пурсаклар“;

- в т. 24, ред 13, място Анкония ди Куринга да се чете „Акония ди Курига“;

- в т. 24, ред 15, място Болония (Почетно консулство) да се чете „Болоня (Почетно консулство)“;

- в т. 24, ред 17, място Геноа да се чете „Генуа“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2212-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения