Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 222-НС
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“ в изборите на 11 юли 2021 г.

С вх. № НС-00-185/3 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в три изборни района – Двадесет и трети изборен район – София, Двадесет и пети изборен район – София, и Двадесет и шести изборен район – Софийски.

С писмо изх. № НС-15-428 от 09.06.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за предприемане на действия в изпълнение на изискванията на Изборния кодекс.

С писмо вх. № НС-15-430/10.06.2021 г. РИК 25 – София, е изпратила с писмо изх. № 87/10.06.2021 г. информация за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, в която листа е Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева.

С писмо вх. № НС-15-431/10.06.2021 г. РИК 23 – София, е изпратила с писмо изх. № 96/10.06.2021 г. информация за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, в която листа е Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева.

С писмо вх. № НС-15-433/11.06.2021 г. РИК 26– Софийски, е изпратила по електронната поща информация за датата и часа на регистрация на кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, в която листа е Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева.

С решение № 33-НС от 08.06.2021 г., РИК 23 – София, е регистрирала Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева като кандидат за народен представител по предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, заведено на 08.06.2021 г., в 12.50 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 35-НС от 08.06.2021 г., РИК 25 – София, е регистрирала Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева като кандидат за народен представител по предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, заведено на 08.06.2021 г., в 13.15 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 38-НС от 08.06.2021 г., РИК 26 – Софийски, е регистрирала Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева като кандидат за народен представител по предложение на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, заведено на 08.06.2021 г., в 13.40 ч. във входящия регистър на кандидатските листи.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева са в РИК 23 и РИК 25, поради което регистрацията в РИК 26 – Софийски, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева, ЕГН …, като кандидат за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ и регистрирана с решение № 38-НС от 08.06.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 26 – Софийски, на кандидата Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева и на предложилата го КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения