Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2219-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на заместник-председател и членове на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-28 от 15.03.2021 г. от Стилиян Стойчев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на заместник-председател и членове на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс. Към предложението са приложени: заявления от Ели Илиа Келесис-Тодорова и Ивелина Михайлова Николова, декларации по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите на Вела Колева Дочева и Иванка Тодорова Карагеоргиева, както и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на партията, в полза на Стилиян Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Галина Русева Павлова, ЕГН …, до завръщането на Ели Илиа Келесис-Тодорова.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Вела Колева Дочева, ЕГН …, до завръщането на Димитър Генов Петров.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Иванка Тодорова Карагеоргиева, ЕГН …, до завръщането на Ивелина Михайлова Николова.

На назначените заместник-председател и членове за временно заместване да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения