Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-НС
София, 12 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистрирана за Деветнадесети изборен район – Русе, срещу решение № 53 от 09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-94 от 10.03.2021 г. от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистрирана за Деветнадесети многомандатен изборен район – Русе.

С жалбата се оспорва решение № 53-НС от 09.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК относно агитационни материали, поставени на кръстовището на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“, както и агитационни материали поставени на градския площад в близост до съдебната палата и на кръстовището на ул. „Киев“ и ул. „Рига“ и на други места в град Русе, поставени от Венцислав Атанасов Ангелов кандидат за народен представител от партия „БНО“ и е указано на кмета на община Русе да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, поставени от ПП „Българско национално обединение“ на територията на град Русе.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе, е незаконосъобразно. Жалбоподателят твърди, че с уведомления по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) с вх. № 54-68-1/4.03.2021 г. и с вх. № 54-68-2/4.03.2021 г. кметът на община Русе е уведомен за предстоящите политически мероприятия и поставяне на агитационни материали, като точно са посочени местата на тяхното поставяне и уведомлението до кмета на града за сроковете от 07.03.2021 г. до 02.04.2021 г. Моли за отмяна на решението като незаконосъобразно. Не прилага доказателства.

Централната избирателна комисия изиска преписката и становище от Районна избирателна комисия – Русе. Преписката включва следните доказателства:

 1. Копие от екземпляр на решение № 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе;
 2. Копие от екземпляр на решение № 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе, обявено на информационното табло;
 3. Копие от екземпляр на решение № 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 4. Копие от екземпляр на решение № 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 5. Копие от разпечатка на интернет страницата на РИК – Русе, относно решение № 53-НС/09.03.2021 г. на РИК – Русе.
 6. Копие от разпечатка на интернет страницата на РИК – Русе, относно решение № 54-НС/11.03.2021 г. на РИК – Русе.
 7. Извлечение от протокол № 10/09.03.2021 г.
 8. Становище на РИК – Русе, относно депозираната жалба;
 9. Копия от сигнали № 130/08.03.2021 г. и № 138/09.03.2021 г. по описа на РИК – Русе, ведно с приложенията към тях.

От фактическа страна следва да се има предвид, че на посочените в диспозитива на решението места са поставени два агитационни материала, което е установено при проверка на място от членовете на РИК.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството на кандидат за народен представител на жалбоподателя, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети район – Русенски, а по същество – за неоснователна по следните съображения:

За да постанови обжалваното решение, РИК – Русе е съобразила, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като посочените два материала са в нарушение на тези разпоредби, поставени са на нерегламентирани места и застрашават живота и здравето на гражданите.

Обжалваното решение е взето при наличие на изискуемия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство. Същото е мотивирано, изложени са фактически и правни основания за приемането му.

Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни. В хода на производството се установи, че визираните в решението агитационни материали са поставени без разрешение. Съставът на чл. 183, ал. 3 ИК е осъществен, тъй като двата материала са поставени на места извън определените в Заповед № РД-01-435/19.02.2021 г. на кмета на община Русе, в която изчерпателно и лимитативно са определени местата, на които могат да се поставят агитационни материали в хода на предизборната кампания. Съдържанието на двата агитационни материала действително застрашава живота и здравето на гражданите по смисъла на чл. 183, ал. 4 ИК.

Неотносимо с оглед приложението на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК е обстоятелството за надлежно уведомяване на общината за предизборни мероприятия по смисъла на ЗСММ, тъй като режимът на ЗСММ не е обвързан с изискванията за поставяне на стационарни агитационни материали.

Централната избирателна комисия констатира съществено нарушение на законовите изисквания, тъй като като правно основание на приетия акт е посочен чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 ИК, които норми визират правомощия на общинската избирателна комисия.

С решение № 54-НС от 11.03.2021 г. РИК – Русе, е допуснала поправка на очевидна техническа грешка в решение № 53-НС от 09.03.2021 г., като на ред 18 вместо „чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22“ следва да се счита „чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 22 ИК“, с което констатираната техническа грешка е отстранена.

По горните съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 53-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Русе, е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП БНО, регистриран за Деветнадесети многомандатен избирателен район – Русе, срещу решение № 53-НС от 10.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК – Русе, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2997-МИ / 27.02.2024

  относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

 • № 2996-МИ / 27.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

 • № 2995-МИ / 27.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

 • всички решения