Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-НС
София, 26 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 23 – София, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София с вх. № 119-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия № 23 - София

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 6 и 9, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 23 - София, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Василева Витанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР: Диана Нинова Тонова
ЧЛЕНОВЕ: Анжела Младенова Сотирова
Антоанета Захариева Крумова
Антон Иванов Арнаудов
Мария Петрова Праматарова- Щуркова
Йорданка Пенева Петкова
Славян Радославов Митов
Стоян Красимиров Кожухаров
Таня Андонова Дишлиева
Живка Василева Котева
Иванка Андреева Андреева
Наталия Милчева Георгиева
Теодора Евгениева Петкова
Пламен Георгиев Русев
Жельо Николов Желев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения