Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2208-НС
София, 25 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", подписано от представляващия партията Евгений Стефанов Бакърджиев, заведено под № 2 на 19 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.02.2002 г. по ф.д. № 53/2002 г. на СГС, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 53/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 27 на „Държавен вестник", бр. 27 от 15 март 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол № 2 на Национален съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" на 10 март 2013 г.  за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; присъствен списък на членовете на Националния съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", участвали в заседанието на Националния съвет на партията, проведено на 10 март 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-173 от 19.03.2013 г. на Сметната палата; удостоверение изх. № 1335 от 18.03.2013 г. на „Банка Пиреос България" АД - клон Лозенец Хемус за открита банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС, по ф.д. № 53/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8656 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

От писмо с вх. № 67-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 19 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

 

От протокол на ГД „ГРАО" с вх. № 150-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК  за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Съгласно представеното пред ЦИК от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се иска партията да бъде регистрирана като БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БДС „Радикали".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП БДС„РАДИКАЛИ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения