Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2205-НС
София, 11 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”, чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № 2155-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”, Заповед № 5-АД/ 05.03.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 05.03.2021 г., Протокол № 2 от 09.03.2021 г., Протокол № 3 от 10.03.2021 г. и Доклад от 10.03.2021 г. от работата на комисията с направените предложения и постигнатите договорености с участника „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, протоколно решение от 11.03.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Извършеното разглеждане на постъпилата първоначална оферта, направените предложения и постигнатите договорености с участника „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД Централната избирателна комисия:

 

І. ОБЯВЯВА:

Класирането на участника по обществена поръчка с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”

Първо място: „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД с предложена обща цена: 3 142 000,00 (три милиона сто четиридесет и две хиляди) лв. без вкл. ДДС, или 3 770 400,00 (три милиона седемстотин и седемдесет хиляди и четиристотин) лв. с вкл. ДДС.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ:

За изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение участникът да се уведоми за решението чрез съобщение на неговия потребителски профил в платформата по чл. 39а, ал. 1 ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и доклада от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения