Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2205-НС
София, 23 март 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 101а, чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 2, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7 и чл. 239, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети
1. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет, като общият брой на представителите на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
2. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.
3. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 11 май 2013 г. на районните избирателни комисии в съответния изборен район от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на електронен носител.
4. Районните избирателни комисии публикуват списъка по т. 2 на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
5. Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, имат право:
а) да присъстват при откриването на изборния ден;
б) да присъстват в изборното помещение по време на гласуването, но без да пречат на гласуването;
в) да присъстват при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като им се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;
г) да получат срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в РИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на представителя, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 8 от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК;
д) да получат срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на РИК протокол с резултатите от гласуването в съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на представителя, получил ксерокопието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 101 от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на РИК.
6. Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен комитет се легитимира с издаденото му пълномощно. Имената, единният граждански номер, номерът и датата на пълномощното на представителя на партията, коалицията от партии или инициативен комитет се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на представителите (Приложение № 10 от изборните книжа). Този списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.
7. Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2162-НС от 15 март 2013 г. на Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Представителите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.
8. Представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения